Integritetspolicy

Integritetspolicy 2018:3

Personuppgiftsansvarig

Talking Minds AB, här benämnt som Talking Minds, vi eller oss, månar om din personliga integritet och det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter när du besöker, skickar e-post, eller använder tjänster på våra webbplatser och plattformar i sociala medier (Digitala kanaler). Självklart ska även du som anställd, konsult, kandidat, leverantör eller kund känna att vi verkligen gör allt för att skydda dina personuppgifter.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och intrångsdetektering. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via våra digitala kanaler använder vi krypteringsteknik när vi överför personuppgifter över Internet till våra servrar.

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Talking Minds används endast för avsedda ändamål. All hantering av personuppgifter inom Talking Minds sker i överensstämmelse med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy gäller för samtliga av Talking Minds kanaler. Om en annan, mera specifik, integritetspolicy som hanteras av ett dotterbolag eller annan juridisk person inom Talking Minds koncernen, ska den ha företräde framför denna integritetspolicy.

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via Talking Minds digitala kanaler, behandlar vi även personuppgifter, både om dig som vi har en affärsrelation till såsom leverantör, kund eller konsult. Vi hanterar också personuppgifter om våra anställda och kandidater.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vilka personuppgifter behandlas och när raderas de?

När du använder våra digitala kanaler, tjänster eller kommunicerar med oss. Kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Talking Minds tjänster och produkter och transaktionshistorik. För vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan Talking Minds komma att samla in tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till Talking Minds digitala kanaler, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs här sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler, eller använder dess tjänster, att du kommunicerar med Talking Minds och andra via Talking Minds plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned dokument från Talking Minds webbsidor eller anmäler dig till evenemang som Talking Minds anordnar samt i de fall du skickar e-post till oss.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter m.fl.) kan Talking Minds komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen och all medverkan där sker i enlighet med respektive webbplats integritetspolicy.

Som anställd, konsult eller kandidat kan vi komma att behandla följande personuppgifter om dig; namn, personnummer, adress, e-postadress, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, resultat från tester, bilder, uppgift från bakgrundskontroll, uppgift från referensperson (omdömen och hälsa), löneuppgifter, kontrolluppgifter, pensionsuppgifter och kontouppgifter.

För kunder och leverantörer hanterar vi kontaktpersoners namn, telefonnummer, e-post och i enstaka fall även matpreferenser (t.ex. allergier). Andra uppgifter kan förekomma och då i samråd och med särskilt samtycke.

Talking Minds sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.

Känslig information

Vår önskan är att du inte skickar eller lämnar ut några känsliga personuppgifter till oss (till exempel information angående etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller trosuppfattning, hälsotillstånd, genetisk eller biometrisk information, kriminell bakgrund eller fackföreningsmedlemskap) via formulär eller e-post.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna, våra tjänster, rekrytering och anställningar och som kommer att behandlas av Talking Minds eller bolag i Talking Minds koncern, eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål:

 1. För att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster och produkter du beställt och administrera vårt avtal med dig.
 2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-post eller formulär och i våra konton i sociala medier.
 3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.
 4. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post och e-post, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post.
 5. För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från Talking Minds och från dess koncernbolag samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster.
 6. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
 7. För att behandla din betalning, förhindra eller upptäcka bedrägerier.
 8. För att säkerställa våra anställdas avtal
 9. Möjliggöra framtida affärsrelationer
 10. Trygga våra kandidaters rekryteringsprocess
 11. Kunna hantera ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden.
 12. Juridiska skäl såsom lagkrav.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Talking Minds behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler. Om Talking Minds skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt t.ex. får klicka i en ruta eller skriva under ett samtycke.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Talking Minds kan komma att anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Talking Minds räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Talking Minds samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Talking Minds räkning undertecknar alltid avtal med Talking Minds för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Talking Minds kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Talking Minds lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan än i den utsträckning som beskrivs här.

Cookies

Talking Minds har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in. Mer information om vilka cookies Talking Minds placerat i våra digitala kanaler, och hur du tar bort dessa cookies, finns i Talking Minds cookiepolicy.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som Talking Minds behandlar om dig inom ramen för våra kanaler. Talking Minds digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller från och med den 25 maj 2018, har du bland annat följande rättigheter:

 • få tillgång till dina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få dina personuppgifter raderade
 • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
 • flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Läs mer om Dataskyddsförordningen hos Datainspektionen – https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Behandling av personuppgifter om barn

Talking Minds digitala kanaler riktar sig inte till barn och Talking Minds samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Talking Minds ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges nedan, för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

Kontaktinformation – Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är det Talking Minds bolag som anges som ansvarig för kanalen i fråga. Andra juridiska personer inom Talking Minds koncernen är dessutom var för sig i förekommande fall personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i enlighet med villkor för aktuell tjänst eller funktion. Om du har frågor rörande hur Talking Minds behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i övriga bolag inom Talking Minds koncernen, är du välkommen att kontakta Talking Minds dataskyddsombud via dataprivacy@talkingminds.se eller via post:

Talking Minds AB
Data Privacy
Box 3642
103 59 Stockholm

Ändring av denna integritetspolicy

Talking Minds kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Talking Minds webbplats. Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2023-04-17.

Utgivningsbevis – www.talkingminds.se

Webbplatsen www.talkingminds.se har erhållit utgivningsbevis enligt beslut av Myndigheten för press, radio och tv. Detta innebär att webbplatsen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen. Som en följd av detta skydd är inte personuppgiftslagen tillämplig vid publicering av personuppgifter på webbplatsen. Delar av informationen på Webbplatsen som tillförs av dig som användare, exempelvis användning av kontaktformulär eller hämtning av information via formulär, för dessa uppgifter gäller dataskyddsförordningen och om du lämnar personuppgifter till Talking Minds samtycker du till behandling av dem, i enlighet med denna integritetspolicy. Mer information om utgivaransvaret finns här. Ansvarig utgivare är Michael Törnblom.

Nyhetsbrev

Talking Minds nyhetsbrev omfattas även det av yttrandefrihetsgrundlagen genom att det är registrerat som radiosändning hos Myndigheten för press, radio och tv. Ansvarig utgivare är Michael Törnblom.